Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Necrolog
sau

Dormidont Șerban
22.02.1939 - 26.08.2023

Alexandr Dicusar
28.08.1942 - 02.09.2023

Elerlanj Sineavschii
01.07.1938 - 21.09.2023


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Alexandr Dicusar
28.08.1942 - 02.09.2023

 

На русском / Spre versiunea în rusă

 

La 2 septembrie 2023 a trecut în eternitate profesorul Alexandru Dicusar – un nume notoriu al științei electrochimice în Republica Moldova.

S-a stins din viață profesorul Alexandru Dicusar, doctor habilitat în științe chimice, șef al laboratorului ”Metode electrofizice și electrochimice de prelucrare a materialelor” al Institutului de Fizică Aplicată, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, un nume de referință a științei electrochimice în Republica Moldova.

Colectivul Institutului de Fizică Aplicată este adânc îndurerat de această pierdere imensă. Va rămâne veșnic în memoriile noastre nu doar ca un om de știință notoriu, un profesionist adevărat în domeniu, dar și ca un Om foarte binevoitor, amiabil, onest și inteligent. Exprimăm sincere condoleanțe familiei, rudelor, prietenilor și tuturor celor, care l-au cunoscut și iubit pe Alexandr Ivanovici Dicusar. Veșnică pomenire.

Dnul Alexandru Dicusar s-a născut pe data de 28 august 1942 în s. Verhnee Ableazovo (actualmente Radișcevo) din raionul Kuznețk, regiunea Penza în familia profesorului Universității din Moscova Ion Dicusar, originar din Basarabia, ulterior stabilit cu traiul la Chișinău, fost membru titular al Academiei de Științe a Moldovei.
Cunoștințele temeinice le-a acumulat la o școală medie din or. Moscova. Între anii 1959-1964 își face studiile la Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de chimie. Susținând teza de doctor în științe chimice, debutează în cariera profesională ca cercetător științific la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei

Între timp la Institutul de Fizică Aplicată se creează o școală științifică, având ca scop investigarea proceselor electrochimice accelerate și elaborarea tehnologiei de generare a formelor, în activitatea căreia domnul Dicusar se implică activ. În rezultatul activității acestei școli a fost creată teoria fenomenelor termochimice în sistemele electrochimice distanțate substanțial de la starea de echilibru termodinamic. În ultima perioadă activitatea științifică a domnului A. Dicusar a fost axată pe investigarea proceselor de electrodepunere a aliajelor din grupa fierului (Fe, Co, Ni) cu metalele refractare (Mo, W, Re). La momentul actual investigațiile prezintă un mare interes, atât în aspectul utilizării materialelor volumetrice obținute în calitate de acoperiri cu înalte proprietăți anticorozive, magnetice, de asemenea cu calități catalitice active, precum și structuri cuaziunidimensionale (nanofire, nanotuburi, nanobenzi, etc.)

Caracterizând direcțiile științifice de cercetare ale profesorului Alexandru Dicusar, putem selecta cele mai relevante, care țin de dirijarea componenței și ale proprietăților straturilor obținute în rezultatul prelucrării electrochimice. Acest aspect prezintă un mare interes pentru cercetătorii din domeniul respectiv, deoarece din punct de vedere al metodelor clasice de dirijare a componenței aliajelor, obținute prin metode electrochimice, aceste procese aparțin domeniului proceselor anomale. Depunerile de acest gen în electrochimie au obținut denumirea de ”codepunere inductivă”, ceea ce înseamnă, că metalul, care nu poate fi depus din soluție apoasă, se poate depune în prezența unui alt metal, astfel formând un aliaj.

Rezultatele sale științifice sunt reflectate în circa 300 de lucrări, publicate în diverse reviste și prezentate la forumuri științifice naționale și internaționale, dintre care ca. 100 de lucrări sunt publicate în reviste indexate în bazele de date mondiale Web of Science și Scopus. Este autor și coautor a unui șir de monografii.

În paralel cu electrochimia, m. cor. A. Dicusar a excelat într-un domeniu inedit pentru Republica Moldova – scientometria, știința ce studiază interdependența realizărilor științifice și dezvoltării economice a societății. Și-a prezentat rezultatele cercetărilor în domeniul respectiv la diverse forumuri din țară și peste hotare, la posturile naționale de radio și televiziune. Profesorul Dicusar în egală măsură s-a dedicat și pregătirii cadrelor științifice. Sub îndrumarea Dlui au susținut teze de doctorat 20 doctoranzi din domeniul electrochimiei, care astăzi activează în diferite instituții științifice și de învățământ.

Din anul 1997, profesorul universitar Alexandru Dicusar desfășoară în paralel o amplă și fructuoasă activitate de redactor-şef adjunct al revistei ,,Электронная обработка материалов”, editată de Institutul de Fizică Aplicată. Versiunea engleză, ,,Surface Engineering and Applied Electrochemistry”, a acestei reviste, face parte din principalele baze de date (Web of Science și Scopus), ocupând locul doi în topul revistelor internaționale din domeniul ,,Industrial and Manufacturing Engineering”. Factorul de impact al revistei este în continuă creștere, iar autorii ei sunt cercetători din circa 30 de țări ale lumii.

Pentru merite deosebite în dezvoltarea științei electrochimice în R. Moldova, pregătirea specialiștilor de înaltă calificare a fost Laureat al Premiului Prezidiului AȘM (1984, 2006), Premiului Academiilor de Științe ale Ucrainei, Belarus și Moldovei (2009), decorat cu Medalia ”Meritul Civic” (1996) și Medalia AȘM ”Dimitrie Cantemir”(2012).

Profesorul Alexandru Dicusar a fost un specialist exigent, competent și onest, care și-a dedicat întreaga sa viață profesiei și oamenilor. Fie-i odihna lină și amintirea veșnică vie în memoria colegilor și discipolilor, a tuturor celor care l-au cunoscut.

 


 

2 сентября 2023 года ушел из жизни профессор Александр Дикусар - известный деятель электрохимической науки в Республике Молдова.

Александр Иванович Дикусар pодился в селе Верхнее Аблязово (ныне Радищево) Кузнецкого района Пензенской области в семье профессора Московского университета, впоследствии академика АН МССР Ивана Георгиевича Дикусара. Семья И.Г. Дикусара находилась в Пензенской области в эвакуации из Москвы в период 2-ой мировой войны. После эвакуации семья вернулась в Москву, а в 1959 году переехала в Кишинев, где Александр Иванович поступил на химический факультет Кишиневского университета, который окончил в 1964 году. После короткого периода службы в армии и работы преподавателем в Кишиневском политехническом институте в 1967 году он поступил в аспирантуру КПИ им. С. Лазо и в 1971 году защитил диссертацию кандидата химических наук.

После окончания аспирантуры началась его деятельность как научного сотрудника Института Прикладной Физики АН Молдовы. Вначале под руководством академика Ю.Н. Петрова, а впоследствии под руководством А.И. Дикусара в Институте прикладной физики создается научная школа в области исследования высокоскоростных электрохимических процессов и технологии электрохимического формообразования, результатом деятельности которой является создание теории термокинетических явлений в электрохимических системах при значительном удалении от состояния термодинамического равновесия. В 1988 году защитил докторскую (доктор-хабилитат) диссертацию, а в 1990 году получил звание профессора. 20 сотрудников и аспирантов защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) технических, химических, физико-математических и экономических наук под научным руководством А.И.Дикусара, которые работают в Институте Прикладной Физики, на различных предприятиях и в ВУЗах Республики, а также за рубежом. Также на протяжении многих лет он читал курсы в различных университетах Молдовы, такие как “Основы электрохимии и электрохимических технологий”, “Теоретические основы электрофизических и электрохимических методов обработки материалов”, ”Физические методы исследования” и др.

А.И. Дикусар является автором (соавтором) ряда монографий, более 300 научных работ и изобретений, в том числе, около 100 работ в журналах, входящих в мировые базы данных Web of Science и Scopus. Импульс, вызванный деятельностью его научной школы, оказал заметное практическое влияние и создание на базе ООО Тopaz научно-техничекого кластера Elchim-Moldova, в который входит Лаборатория электрофизических и электрохимических методов обработки материалов им. Б.Р. Лазаренко Института Прикладной Физики, руководимая проф. А.И. Дикусаром. В рамках этого кластера при непосредственном участии Лаборатории им. Б. Лазаренко создаются станки и технологии электроэрозионных и электрохимических методов обработки материалов.

В 2007 году проф. А.И. Дикусар избирается членом-корреспондентом АН Молдовы по специальности «Электрофизика и электротехнологии».

С 1997 года проф. А.И. Дикусар являлся заместителем главного редактора, а также рецензентом журнала «Электронная обработка материалов», издаваемого Институтом Прикладной Физики, англоязычная версия которого “Surface Engineering and Applied Electrochemistry” входит в базы данных Web of Science и Scopus. Также он вел активную научную работу в области науковедения и наукометрии. Основное направление – взаимное влияние процессов социально-экономического и научного развития общества. Один из важнейших результатов этих исследований – количественное доказательство того факта, что существует прямая связь между уровнем научного и социально-экономического развития общества. Его статьи и выступления на международных научных конференциях по этой проблеме всегда вызывали живой интерес.

В последние годы А.И. Дикусар продолжал активную научную деятельность в области применения нанотехнологий в электро-физико-химических методах получения и обработки материалов, в рамках которой являлся научным руководителем ряда международных проектов.

Коллектив Института Прикладной Физики глубоко опечален уходом из жизни Александра Ивановича. Память о нем навсегда coхранится в наших сердцах не только за его высокий профессионализм, выдающиеся научные достижения, но и за то, что он был прекрасным коллегой, добрым, порядочным, отзывчивым, высокообразованным и глубоко интеллигентным человеком.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, всем, кто знал и любил Александра Ивановича. Светлая память.

 

report a bug close

Report a bug