Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Despre IFA > Personalități marcante > Boris Lazarenko
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Personalități marcante ale IFA

IFA se măndrește cu multe personalități marcante ce ne-au  onorat prin activitatea lor în cadrul IFA. Unele din acestea sunt:


Boris LAZARENKO

(Борис Романович Лазаренко)

11 noiembrie 1910, Moscova, Rusia - 26 august 1979, Chișinău, R. Moldova

Inginer, Doctor habilitat în științe tehnice (1949), profesor universitar (1950), membru titular al Academiei de Åžtiințe a Moldovei (1961).

Domeniul științific: prelucrarea electrofizică a materialelor.

A absolvit Universitatea „M. V. Lomonosov" din Moscova (1936), după care activează în calitate de șef de laborator la Institutul de Cer­cetări Åžtiințifice al Ministerului Industriei Electrotehnice al U.R.S.S. (1936-1948), director al Laboratorului Central de Cercetări Åžtiinți­fice în domeniul prelucrării electrice a materialelor al A.Åž. a U.R.S.S. (1955-1961), secretar științific al Prezidiului A.Åž. a U.R.S.S., consi­lier superior pe lângă Prezidiul Academiei de Åžtiințe a Republicii Po­pulare Chineze. În 1961 este numit director al Institutului de Ener­getică și Automatică al A.Åž.M. (reorganizat în Institutul Probleme Electrofizice, iar ulterior în Institutul de Fizică Aplicată, pe care îl fondează și al cărui director este în perioada 1964-1979). Concomi­tent deține funcția de vicepreședinte al A.Åž.M. (1974-1979).

A fondat școli științifice în domeniul prelucrării materialelor prin electroeroziune la Moscova și la Chișinău. Este autorul meto­dei de prelucrare electrică a materialelor, care a pus începutul unei direcții noi în tehnologia prelucrării suprafețelor și a influențat so­luționarea unui șir de probleme științifice ce țin de fizica materiale­lor conductoare de curent.

„Om Emerit", laureat al Premiului de Stat al U.R.S.S. (1946). A fost decorat cu ordinele „Drapelul Roșu de Muncă", „Revoluția din Octombrie", „Insigna de Onoare".

Conducător științific a peste 30 de doctori și doctori habilitați în științe. A semnat peste 150 de lucrări științifice, printre care: Элек­троискровая обработка металлов (1957, ed. a 2-a, 1965); Физи­ческие основы электроискровой обработки металлов (1959); Spark machining ofmetals // URSS Academy of sciences. USA New York, 1959; Проблемы электрической обработки материалов (1961); Новые применения электричества в промышленности и сельском хозяйстве // Электронная обработка материалов, 1965, nr. 1; Ближайшие перспективы электрической обработ­ки материалов // Электронная обработка материалов, 1975, nr. 1; Механизм прохождения электрического тока через элек­тролит // Электронная обработка материалов, 1979, nr. 1. Deține 50 de brevete de invenție. A fost fondatorul și primul redactor-șef (1965-1979) al revistei Электронная обработка материалов, editată și în prezent de Institutul de Fizică Aplicată, reeditată în SUA și difuzată de editura Springer în limba engleză cu denumirea Surface Engineering and Applied Electrochemistry.

Metoda electroeroziunii descoperită în 1943 de către soții Boris și Natalia Lazarenko a devenit una consa­crată, ea asigurând prelucrarea pieselor indiferent de complexita­tea lor geometrică. Caracterul fizic al electroeroziunii ca metodă de prelucrare îi asigură o flexibilitate unică tehnologică atât în privin­ța formei suprafeței, cât și a nomenclaturii materialelor prelucrate. Operațiile tehnologice respectă două principii: (1) forma suprafe­ței prelucrate este determinată de forma suprafeței instrumentului și (2) forma suprafeței prelucrate nu depinde de cea a instrumentu­lui și este determinată de geometria deplasării lui în spațiu. În calita­te de electrod-instrument se utilizează sârme subțiri, asigurând pre­lucrarea cu precizii predeterminate. Există cinci generații de insta­lații, ultima dintre care este înzestrată cu comandă programată și se folosește pentru fabricarea instrumentelor și pieselor aparatajului aeronautic, cosmic, electronic, asigurând automatizarea completă a procesului. Metoda de prelucrare electrofizică a materialelor se uti­lizează și în domeniul artelor frumoase - efectuarea inscripțiilor și desenelor cu penița electrică pe metale și pe sticlă acoperită cu o pe­liculă subțire conductoare de electricitate. Å¢ările cu economie avan­sată fabrică utilaje, instalații și aparate de prelucrare a materialelor prin electroeroziune, cu ajutorul cărora se rezolvă probleme difici­le din industria cosmică, electronică, constructoare de mașini ș.a.

O altă descoperire valoroasă este metoda alierii prin scântei electrice a suprafețelor metalice, cu ajutorul căreia pot fi îmbunătățite caracte­risticile de exploatare ale pieselor de mașini, metodă folosită în dife­rite ramuri ale economiei. Maj oritatea lucrărilor științifice sunt con­sacrate studiului comportării materialelor conductoare de curent în plasma descărcărilor electrice în impulsuri și utilizării legităților fe­nomenelor descoperite în dezvoltarea tehnologiilor. O atenție de­osebită a acordat studiului eroziunii metalelor în plasma scânteilor electrice, stabilind pentru prima dată legitățile care dirijează acest proces. A elaborat teoria electrodinamică a eroziunii electrice a me­talelor, a demonstrat că în anumite condiții în lichide apar consecu­tiv toate formele cunoscute de descărcări electrice, a studiat legită­țile acestor procese și a propus modalități de aplicare a lor. În ultimii ani ai activității sale științifice, a fost preocupat de o problemă nouă - comportarea organismelor vii în câmpurile electrice și magnetice.

Actual în IFA activează Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor care-i poarte numele.

 

Bibliografie:

  • M. Bologa. Boris Lazarenko (1910-1979) // Åžtiința, 1966, nr. 9;
  • М. Болога. Памяти Бориса Романовича Лазаренко // Электронная обработка материалов, 1979, nr. 5;
  • В. Казаков. Многоликое электричество. Chiși­nău, 1974;
  • М. Болога. Создатель нового способа обработки материалов // Наука Советской Молдавии. Chișinău, 1982;
  • Б. А. Беленький. Цех - полигон науки. Chișinău, 1984;
  • Б. А. Беленький. И повторить себя в учениках. Chișinău, 1988.Back to the top of page ⇑
report a bug close

Report a bug