Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Despre IFA > Personalități marcante > Boris Lazarenko
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Personalități marcante ale IFA

IFA se măndrește cu multe personalități marcante ce ne-au  onorat prin activitatea lor în cadrul IFA. Unele din acestea sunt:


Boris LAZARENKO

(Борис Романович Лазаренко)

11 noiembrie 1910, Moscova, Rusia - 26 august 1979, Chişinău, R. Moldova

Inginer, Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1949), profesor universitar (1950), membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).

Domeniul ştiinţific: prelucrarea electrofizică a materialelor.

A absolvit Universitatea „M. V. Lomonosov" din Moscova (1936), după care activează în calitate de şef de laborator la Institutul de Cer­cetări Ştiinţifice al Ministerului Industriei Electrotehnice al U.R.S.S. (1936-1948), director al Laboratorului Central de Cercetări Ştiinţi­fice în domeniul prelucrării electrice a materialelor al A.Ş. a U.R.S.S. (1955-1961), secretar ştiinţific al Prezidiului A.Ş. a U.R.S.S., consi­lier superior pe lângă Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Republicii Po­pulare Chineze. În 1961 este numit director al Institutului de Ener­getică şi Automatică al A.Ş.M. (reorganizat în Institutul Probleme Electrofizice, iar ulterior în Institutul de Fizică Aplicată, pe care îl fondează şi al cărui director este în perioada 1964-1979). Concomi­tent deţine funcţia de vicepreşedinte al A.Ş.M. (1974-1979).

A fondat şcoli ştiinţifice în domeniul prelucrării materialelor prin electroeroziune la Moscova şi la Chişinău. Este autorul meto­dei de prelucrare electrică a materialelor, care a pus începutul unei direcţii noi în tehnologia prelucrării suprafeţelor şi a influenţat so­luţionarea unui şir de probleme ştiinţifice ce ţin de fizica materiale­lor conductoare de curent.

„Om Emerit", laureat al Premiului de Stat al U.R.S.S. (1946). A fost decorat cu ordinele „Drapelul Roşu de Muncă", „Revoluţia din Octombrie", „Insigna de Onoare".

Conducător ştiinţific a peste 30 de doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe. A semnat peste 150 de lucrări ştiinţifice, printre care: Элек­троискровая обработка металлов (1957, ed. a 2-a, 1965); Физи­ческие основы электроискровой обработки металлов (1959); Spark machining ofmetals // URSS Academy of sciences. USA New York, 1959; Проблемы электрической обработки материалов (1961); Новые применения электричества в промышленности и сельском хозяйстве // Электронная обработка материалов, 1965, nr. 1; Ближайшие перспективы электрической обработ­ки материалов // Электронная обработка материалов, 1975, nr. 1; Механизм прохождения электрического тока через элек­тролит // Электронная обработка материалов, 1979, nr. 1. Deţine 50 de brevete de invenţie. A fost fondatorul şi primul redactor-şef (1965-1979) al revistei Электронная обработка материалов, editată şi în prezent de Institutul de Fizică Aplicată, reeditată în SUA și difuzată de editura Springer în limba engleză cu denumirea Surface Engineering and Applied Electrochemistry.

Metoda electroeroziunii descoperită în 1943 de către soţii Boris şi Natalia Lazarenko a devenit una consa­crată, ea asigurând prelucrarea pieselor indiferent de complexita­tea lor geometrică. Caracterul fizic al electroeroziunii ca metodă de prelucrare îi asigură o flexibilitate unică tehnologică atât în privin­ţa formei suprafeţei, cât şi a nomenclaturii materialelor prelucrate. Operaţiile tehnologice respectă două principii: (1) forma suprafe­ţei prelucrate este determinată de forma suprafeţei instrumentului şi (2) forma suprafeţei prelucrate nu depinde de cea a instrumentu­lui şi este determinată de geometria deplasării lui în spaţiu. În calita­te de electrod-instrument se utilizează sârme subţiri, asigurând pre­lucrarea cu precizii predeterminate. Există cinci generaţii de insta­laţii, ultima dintre care este înzestrată cu comandă programată şi se foloseşte pentru fabricarea instrumentelor şi pieselor aparatajului aeronautic, cosmic, electronic, asigurând automatizarea completă a procesului. Metoda de prelucrare electrofizică a materialelor se uti­lizează şi în domeniul artelor frumoase - efectuarea inscripţiilor şi desenelor cu peniţa electrică pe metale şi pe sticlă acoperită cu o pe­liculă subţire conductoare de electricitate. Ţările cu economie avan­sată fabrică utilaje, instalaţii şi aparate de prelucrare a materialelor prin electroeroziune, cu ajutorul cărora se rezolvă probleme difici­le din industria cosmică, electronică, constructoare de maşini ş.a.

O altă descoperire valoroasă este metoda alierii prin scântei electrice a suprafeţelor metalice, cu ajutorul căreia pot fi îmbunătăţite caracte­risticile de exploatare ale pieselor de maşini, metodă folosită în dife­rite ramuri ale economiei. Maj oritatea lucrărilor ştiinţifice sunt con­sacrate studiului comportării materialelor conductoare de curent în plasma descărcărilor electrice în impulsuri şi utilizării legităţilor fe­nomenelor descoperite în dezvoltarea tehnologiilor. O atenţie de­osebită a acordat studiului eroziunii metalelor în plasma scânteilor electrice, stabilind pentru prima dată legităţile care dirijează acest proces. A elaborat teoria electrodinamică a eroziunii electrice a me­talelor, a demonstrat că în anumite condiţii în lichide apar consecu­tiv toate formele cunoscute de descărcări electrice, a studiat legită­ţile acestor procese şi a propus modalităţi de aplicare a lor. În ultimii ani ai activităţii sale ştiinţifice, a fost preocupat de o problemă nouă - comportarea organismelor vii în câmpurile electrice şi magnetice.

Actual în IFA activează Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor care-i poarte numele.

 

Bibliografie:

  • M. Bologa. Boris Lazarenko (1910-1979) // Ştiinţa, 1966, nr. 9;
  • М. Болога. Памяти Бориса Романовича Лазаренко // Электронная обработка материалов, 1979, nr. 5;
  • В. Казаков. Многоликое электричество. Chişi­nău, 1974;
  • М. Болога. Создатель нового способа обработки материалов // Наука Советской Молдавии. Chişinău, 1982;
  • Б. А. Беленький. Цех - полигон науки. Chişinău, 1984;
  • Б. А. Беленький. И повторить себя в учениках. Chişinău, 1988.Back to the top of page ⇑
report a bug close

Report a bug